Misja i Wizja Szkoły

Charakterystyka szkoły

 • Dane ogólne o szkole:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Kani  w Uszycach jest placówką sześciooddziałową. Posiada 8 sal lekcyjnych w tym pracownie komputerową, pracownię językową, zastępczą salę gimnastyczną oraz bibliotekę.  Teren podwórka szkolnego jest ogrodzony. Na terenie znajduje się boisko sportowe, terem zielony oraz plac zabaw.

 • Lokalizacja:

Szkoła znajduje się we wsi Uszyce, która administracyjnie należy do Gminy Gorzów Śl. Do szkoły uczęszczają dzieci z Uszyc i Zdziechowic. Dla dzieci spoza Uszyc zorganizowane jest dowożenie PKS-em.

 

 • Kadra szkoły:

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole pracuje 15 nauczycieli w tym 5 dyplomowanych, 5 mianowanych, 1 kontraktowy i 4 stażystów. Kadra Pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, większość do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych ( WDN, konferencje Rady Pedagogicznej, spotkania zespołów) oraz w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on – line).

 • Mocne strony szkoły:

Mała, kameralna szkoła. Jest bezpieczna dla każdego ucznia. Każde dziecko jest dostrzeżone i traktowane indywidualnie. Spełnia bardzo ważną rolę w środowisku. Wokół niej skupiają się zainteresowania zdecydowanej większości środowiska lokalnego. Wspólna praca na rzecz dzieci jednoczy społeczność szkolną i pozaszkolną.


Cele szkoły

 • Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym  i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 • Głównymi celami szkoły jest:
 • Wychowanie człowieka, który ma rozbudowane potrzeby poznawcze umożliwiające samodzielne poznawanie świata, stawianie pytań i rozwiązywanie problemów.
 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiedzy i różnorodnych umiejętności.
 • Kreowanie człowieka, który posiadł zdolność tworzenia własnych systemów wartości i jest odpowiedzialny za własne wybory.
 • Prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
 • Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju.
 • Wychowanie człowieka wrażliwego na potrzeby innych, świadomego istnienia obok drugiego człowieka.
 • Kształtowanie nawyków zdrowego życia bez nałogów i uzależnień.
 • Dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia.
 • Przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłość, nauczanie odpowiedzialności za własne czyny i decyzje, obrony swoich racji i poglądów. Przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 • Kształcenie postaw proekologicznych – dostrzeganie piękna przyrody i odpowiedzialnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego.

Wychowanie młodych ludzi na obywateli wspólnej Europy i świata, a zarazem patriotów.

 •  Stworzenie szkoły, która jest azylem bezpieczeństwa i życzliwości w stosunkach pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz współpracuje ze środowiskiem.

                                  Celem kształcenia ogólnego jest:

 • Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły.
 • Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
 • Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.
 • Przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz uczenia się przez całe życie.

Główne założenia koncepcji funkcjonowania szkoły

 • Działania szkoły nakierowane na wszechstronny rozwój ucznia z uwzględnieniem jego realnych możliwości i oczekiwań oraz potrzeb i uwarunkowań  środowiskowych.
 • Wychowanie człowieka
 • Który ma rozbudowane potrzeby poznawcze umożliwiające samodzielne poznawanie świata, stawianie pytań, rozwiązywanie problemów.
 • Działania wychowawcze służą wdrażaniu uczniów do odpowiedzialności i troski o własny rozwój.
 • Działania nakierowane na organizowanie pracy Rad Pedagogicznych – jako zespołów ludzi w pełni identyfikujących się z wypracowanymi celami rozwojowymi szkoły i całego zespołu.
 • Podniesienie efektywności współpracy rodziców ze szkołą poprzez zaoferowanie im wsparcia wychowawczego oraz zaangażowanie ich w codzienne życie szkoły i bieżące rozwiązywanie problemów uczniów.
 • Kontynuacja efektywnej, współpracy z władzami samorządowymi podejmowanie przez społeczność szkolną działań na rzecz środowiska lokalnego.

Zadania szkoły

 • Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę.
 • Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb.
 • Kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 • Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania.
 • Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia  i nauczania.
 • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej.
 • Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia.
 • Wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły.
 •  Wspomaganie wychowawczej roli rodziców.
 •  Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  i religijnej.
 •  Skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów.
 •  Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 •  Zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia.
 •  Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 •  Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania.
 •  Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.
 •  Rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 •  Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej.
 • Zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów.
 •  Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole.
 •  Kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej.
 •  Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 • Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 •  Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.
 • Stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów.
 •  Ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie.
 • Egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej  i archiwizacji.
 •  Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów  i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski  z realizacji celów i zadań Szkoły. 
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
Sposoby realizacji zadań szkoły

 • Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół.
 • Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 •  Program nauczania zawiera:
 • szczegółowe cele edukacyjne;
 • tematykę materiału edukacyjnego;
 • wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 • Nauczyciel każdego przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
  • opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
  • zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
  • zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
  • przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
 • Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
 • Programy nauczania dopuszcza do użytku  dyrektor szkoły.
 • Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
 • Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
 • Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycieli, zwanego dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 • Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek  w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

Misja szkoły
Jesteśmy szkołą: przygotowującą uczniów do życia w społeczności większej, uczącą życia bez kompleksów
Cechy charakterystyczne naszej szkoły:

 • zapewnia wszechstronny rozwój ucznia,
 • gwarantuje wysokie efekty kształcenia,
 • wychowuje uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
 • przygotowuje uczniów do dalszej edukacji, do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
 • realizuje potrzeby uczniów z trudnościami edukacyjnymi, wyrównuje ich braki i deficyty rozwojowe,
 • zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • kultywuje tradycje oraz ceremoniał szkoły, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych( tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów) a także ich dalszy los.
 • zapobiega niedostosowaniom społecznym i przeciwdziała zjawiskom patologicznym,
 • stwarza uczniom możliwość pełnego udziału w życiu szkoły,
 • współdziała z rodzicami( którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

- umożliwia rozwój zawodowy nauczycieli,

 • stwarza warunki do podejmowania działań innowacyjnych i nowatorskich.

Wizja szkoły
Nasza szkoła jest miejscem, w którym tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi, sprzyjającą w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Publiczna Szkoła Podstawowa im. E. Kani w Uszycach to szkoła:

 • Zdrowa, bezpieczna, przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Zapewniająca współudział rodziców w wychowaniu i kształceniu dzieci.
 • Otwarta dla środowiska – uczniów, absolwentów, rodziców i mieszkańców wsi.
 • Zapewniająca wysoki poziom nauczania.
 • Oferująca nowoczesną bazę dydaktyczną.
 • Zmierzająca do wychowania człowieka aktywnego i twórczego.
 • Szkoła silnie związana ze środowiskiem lokalnym.
 • W realizacji programów dominują nowoczesne metody.
 • Nauczyciele przygotowani do prowadzenia zajęć z kilku przedmiotów
 • Nauczyciele mają umiejętność oceniania wspierającego rozwój ucznia.

               Nauczyciele w codziennej pracy stosują metody aktywizujące, dzięki którym uczniowie rozwijają swoją wiedze w toku poszukiwań. To sprawia, że naszą szkołę opuszczają absolwenci, którzy umieją:

 • sprostać wymaganiom wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów kompetencji,
 • twórczo rozwiązują problemy,
 • stosują zdobytą wiedzę w praktyce,
 • dokonują właściwego wyboru między dobrem a złem,
 • osiągają sukcesy we współzawodnictwie i w zdrowej rywalizacji,
 • współpracują w grupie,
 • posługują się dobrze przynajmniej jednym językiem obcym,
 • posługują się technikami komputerowymi,
 • łatwo potrafią nawiązywać kontakty z rówieśnikami, są otwarci na potrzeby innych.

               Szkołę łączą mocne więzy współpracy z rodzicami. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, wspomagają działania wychowawcze.
Kadrę nauczycielską tworzy zespół osób nastawionych innowacyjne wobec przyjętych założeń reformy oświaty i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Szkoła włącza się działań na rzecz środowiska lokalnego, aktywnie współpracuje z: sołectwem, OSP w Uszycach, Mniejszością Niemiecka, miejscowym LZS-m, SHR-em w Uszycach, Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym.


Model absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach
Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach to obywatel Europy XXI wieku, który:

 • w swoim postępowaniu dąży do prawd,
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
 • posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,
 • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.
Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach to człowiek:  

 • umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
 • twórczo myślący,
 • umiejący skutecznie się porozumiewać,
 • umiejący stale się uczyć i doskonalić,
 • umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować.

    Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach to człowiek:

 • tolerancyjny,
 • dbający o bezpieczeństwo własne i innych,
 • aktywny,
 • ciekawy świata,
 • uczciwy i prawy, przestrzegający prawa,
 • kulturalny,
 • obowiązkowy,
 • samodzielny,
 • promujący zdrowy styl życia,
 • altruista.

  Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach to człowiek:

 • wolny,
 • zdolny do dokonywania właściwych wyborów,
 • życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

Nauczyciel w naszej szkole:

 • Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 • Uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych do świadczeń i nawyków.
 • Uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
 • Troszczy się o harmonijny rozwój ucznia.
 • Wprowadza go w świat wiedzy.
 • Stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
 • Rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 • Rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.


Działalność edukacyjna
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1. Szkolny zestaw programów nauczania, które uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmują całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2. Program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;
3. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania  o charakterze profilaktycznym. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem całej szkoły i każdego nauczyciela.


Program zajęć pozalekcyjnych
Zajęcia pozalekcyjne mogą mieć charakter :

 • zajęć wyrównawczych,
 • kółek przedmiotowych,
 • kółek zainteresowań,
 • zajęć specjalistycznych (logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne).

Cele zajęć:
Zajęcia dodatkowe- realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, art. 42 KN oraz innych – przeznaczone są dla uczniów pragnących wspólnie z nauczycielami poszerzać swoje wiadomości  i umiejętności w zakresie różnych dziedzin aktywności.
Celem zajęć jest:

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów;
 • poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany programem;
 • rozwijanie uzdolnień uczniów.

W zajęciach wyrównawczych uczestniczą uczniowie wyznaczeni przez swoich nauczycieli przedmiotu – w porozumieniu z wychowawcą, rodzicami – oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
Celem tych zajęć jest:

- wyrównanie szans edukacyjnych;

- praca z uczniem mającym trudności;

- pomoc uczniom w opanowaniu podstawowych wymagań programowych   i umożliwienie uzyskania promocji do klas programowo wyższych.


Program doskonalenia nauczycieli
Kształcenie ustawiczne nauczycieli realizowane jest na dwa sposoby:
1. Dokształcanie – w miarę możliwości szkoła wspiera nauczycieli, którzy podejmują dokształcanie zgodne lub pokrewne z posiadanym kierunkiem wykształcenia, nabywaniem nowych kwalifikacji oraz te formy, które związane są bezpośrednio z umiejętnościami wykorzystywania komputera do pracy, a także korzystania z Internetu.
2. Doskonalenie, na które składa się:

 • WDN – to strategia rozwoju szkoły, która pozwala wprowadzać zmiany w szkole, ukierunkowane na rozwój szkoły i uczynienia życia szkolnego bardziej wartościowym.
 • Samodoskonalenie – szkoła stara się stworzyć dogodne warunki do samodoskonalenia.
 • Doradztwo – jest to dziedzina, która polega na współpracy nauczycieli z doradcami metodycznymi lub coraz częściej przedstawicielami wydawnictw. W procesie tym bierze udział wielu nauczycieli: opiekunowie stażu, liderzy zespołów oraz dyrektor szkoły. Jest to częściowo związane z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego.

 

 

Mapa strony Napisz do nas